مهندسی صنایع

هدف و ماهیت

مهندسی صنایع-مهندسی صنایع ر شته ای ا ست که با طراحی، بهبود و پیاده سازی سیستم های یکپارچه از افراد، مواد، اطلاعات، تجهیزات و انرژی مرتبط ا ست و در این راه از علوم ریا ضی، طبیعی، اجتماعی و نیز قوانین و روش های تجزیه و تحلیل مهند سی و دانش تخصصی خود بهره می گیرد.

برای تاسیس یک واحد صنعتی پی شرفته و بزرگ که تولید آن از کمیت و کیفیت بالایی برخوردار با شد، چه امکاناتی مورد نیاز است؟

– مواد اولیه خوب

–  نیروی کار لایق و کارآمد

رعایت موارد فوق بسیاری ضروری است اما چرا بعضی از واحدهای صنعتی با وجود رعایت موارد ذکر شده، بازدهی خوبی نداشته و یا با شکست روبرو می شوند؟ این سوال را مهند سان صنایع پا سخ می گویند. امروزه با ر شد و پی شرفت سریع تکنولوژی و تبدیل سی ستم های تولیدی و خدماتی کوچک و سنتی به کارخانجات و موسسات بزرگ و پیچیده دیگر نمی توان با تکیه بر مدیریت سنتی که موروثی بوده و از پدر به پسر منتقل میشود این واحدها را اداره کرد بلکه به روش های علمی و فنی جهت مدیریت و اداره این گونه واحدها نیاز می باشد.

مهندسی صنایع

از سوی دیگر مقیاس تولید و خدمات آنچنان گسترش یافته که رشته های مهندسی سنتی نمی توانند پاسخگوی کلیه مسایل این موسسات باشند. برای جبران چنین کمبودی در قرن حاضر، به ویژه طی چند دهه اخیر، از پیوند رشته های گوناگون، رشته جدیدی تحت عنوان مهندسی صنایع به وجود آمده است. یکی از ویژگی های ر شته مهند سی صنایع این ا ست که نمی توان این ر شته را در یک جمله خلا صه کرد و آن را مانند یک کپسول کوچک ارائه داد. این رشته تحصیلی بسیار وسیع است و از مدیریت گرفته تا زمان سنجی، از کنترل کیفیت تا تجزیه و تحلیل و طراحی، همه را شامل می شود و به همین دلیل وقتی شما می گویید “من یک مهندس صنایع ه ستم” مردم نمی توانند تخصص شما را در یک محدوده کوچک و تنگ محصور بکنند.

مهندسی صنایع

بیشتر با مدیریت واحدهای تولیدی سروکار دارد و با یک نگرش سازمان یافته م سائل و م شکلات کارخانه را تحلیل کرده و به گونه ای عمل می کند که با حداقل ورودی مواد، حداکثر خروجی را داشرته باشرد. چون طراحان یک واحد صنعتی از مهندسی مکانیک گرفته تا برق و یا سایر رشته ها عموماً وقتی مشغول طراحی می شوند از مسائل اقتصادی، افزایش بهره وری و سایر م سائل غافل می مانند اما یک مهندس صنایع برای مثال هنگام برنامه ریزی برای اداره کارخانه ای که دارای کارگران زیاد و ماشین آلات بسیار است به این مساله توجه می کند که چگونه می توان بیکاری ماشین آلات را به حداقل رساند و از نیروی انسانی نیز بهترین استفاده را کرد و در ضمن محصول کارخانه فوق کمترین ضایعات را داشته و نگهداری و تعمیرات ماشین آلات نیز به بهترین نحو انجام بگیرد.

مهندسی صنایع

“آیا این بهترین روش ا ست؟” این سوالی ا ست که فکر یک مهندس صنایع را دائماً به خود م شغول می کند تا به این و سیله بهترین راه را برای تولید محصول و حل مسایل و مشکلات یک واحد صنعتی یا خدماتی پیدا کند. البته همه مهندسان سعی می کنند که بهترین روش را برای ساختن چیزی پیدا کنند ولی مساله این جا است که آنها فقط در زمینه رشته خود دارای دانش فنی هستند ولی مهندس صنایع کسی است که برای مثال مطلبی را از مهندس شیمی می گیرد و در مورد مشکل مهندسی مکانیک از آن استفاده می کند و بهترین روش را بدست می آورد.

از سوی دیگر یک مهندس صنایع می تواند شکاف عمیق مابین مدیران اجرایی و مهندسان طرح و توسعه را پرنماید. چون یک مهندس می تواند حرفهای تخصصی اش را به یک مهندس صنایع تفهیم کند، در صورتی که ممکن است نتواند به رئیس غیرمهندس خود نشان بدهد که در حال کوشش برای انجام چه کاری است.

توانایی های جسمی، علمی، روانی مورد نیاز و قابل توصیه

توانایی علمی: دانشجویان ر شته مهند سی صنایع باید در دو درس ریا ضی و فیزیک قوی با شند. بخصوص در درس ریاضیات جدید که آمار و احتمالات این درس تاحدی به مهندسی صنایع مربوط می شود. همان طور که گفته شد ر شته مهند سی صنایع حیطه بسیار گ سترده ای دارد و به همین دلیل دان شجوی این رشته نیز باید اطلاعاتی گسترده و متنوع و همچنین ویژگی های بسیاری دا شته باشد. برای مثال چون این رشته ارتباط نزدیکی با مدیریت دارد، دانشجوی آن باید توانایی های مدیریتی داشته و قدرت تحلیل و درک بالایی داشته باشد.

توانایی جسمی: قوی بودن در یک یا دو درس و به واسطه آن وارد شدن به این رشته کافی نیست بلکه فرد علاوه بر قوی بودن در دروسی مانند فیزیک، ریاضی و آمار، باید روابط عمومی فوق­العاده قوی دا شته باشد تا بتواند با افراد مختلف ارتباط برقرار بکند چرا که یک مهندس صنایع باید بین سایر مهندسان مشغول به کار در یک کارخانه ارتباط برقرار کند. همچنین یک دانشجوی مهندسی صنایع باید از خلاقیت و نوآوری برخوردار باشد.

علاقمندیها: جذابیت این رشته در ارتباط نزدیک آن با صنعت نهفته است.  بیشتر دانش آموزان دبیر ستانی بخصوص دانش­آموزان رشته ریاضی به ارتباط نزدیک با صنعت علاقمند هستند. آنها می خواهند بدانند که در داخل کارخانه ها چه می گذرد و منظور از خط تولید و افزایش بهره وری در کارخانه چیست؟ این رشته حس کنجکاوی چنین افرادی را ارضا می کند.

گرایش های مقطع کارشناسی

مهندسی صنایع-در مقطع کار شنا سی چهار گرایش: تولید صنعتی، برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها، تکنولوژی صنعتی و ایمنی صنعتی وجود

دارد. البته به گفته استادان و دانشجویان این رشته، گرایش های ذکر شده در سطح کارشناسی تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. چرا که دانشجویان هر یک از گرایش های فوق از میان ۲۴۱ واحدی که در دوره کارشناسی می گذرانند، تنها ۲۱ تا ۲۱ واحدشان با یکدیگر متفاوت اسرت که دانشرجویان همین واحدهای متفاوت را نیز می توانند در ۸ واحد اختیاری خویش انتخاب کرده و بگذرانند. (گرایش ایمنی با ۱۱ واحد اختصاصی متفاوت بیشترین تفاوت را با گرایش های دیگر دارد(

هدف از گرایش تولید صنعتی، تربیت مدیران تولید واحدهای صنعتی می باشد. گرایش تحلیل سیستم ها نیز یک م دار جنبه نرم افزاری دارد و بیشتر به ارائه راهکاری سیستماتیک می پردازد. گرایش تکنولوژی صنعتی نیز نسبت به دو گرایش دیگر فنی تر بوده و به مهندسی مکانیک نزدیکتر می باشد و این گرایش به تربیت تکنولوژیست های کارخانه می پردازد و بالاخره گرایش ایمنی صنعتی به مسائل مشکل ساز در صنعت از لحاظ ایمنی می پردازد که برای مثال می توان به کوره­ها و یا آلودگی هوا اشاره نمود.

مهندسی صنایع-گرایش تولید صرنعتی فن به کارگیری مهارت های تکنیکی اقتصرادی و اسرتفاده موثر و نظام یافته از نیروی انسرانی، زمان، ماشین آلات، ساختمان و مواد به منظور تولید کالا با کیفیت مطلوب می با شد و فارغ التحصیلان این گرایش می توانند به تجزیه و تحلیل و حل مسائل برنامه ریزی کنترل تولید، افزایش کارایی، تولید و طرس ریزی واحدهای تولیدی بپردازند. به زبان دیگر دانش هایی که دانشجویان این گرایش می آموزند، عبارت است از:

مهندسی صنایع

–  انتخاب فرایند تولید و روش های مونتاژ

–  انتخاب و طراحی ابزارها و تجهیزات تولیدی

–  طراحی کارخانه مشتمل بر ساختمان، ماشین آلات، وسایل حمل و ن ل، انبار مواد خام کالاهای ساخته شده

–  بهبود ساختار محصول

– توسعه و اجرای سیستم های ارزیابی کار و زمان

–  پیاده سازی نگهداری و تعمیرات جهت بالا بردن کارایی تجهیزات

–  طراحی و بهبود سیستم های برنامه ریزی و کنترل تولید موجودی و کیفیت

مهندسی صنایع

در گرایش تحلیل سیستم ها نیز دروسی ارائه می گردند، از قبیل:

–  طراحی و اجرای سیستم های مدیریت اطلاعات

–  طراحی و اجرای سیستم های پردازش اطلاعات

–  استفاده از تکنولوژی در سیستم های اداری

–  ارزیابی قابلیت اطمینان محصولات

مهندسی صنایع-هدف این گرایش تربیت کارشناسانی است که بتوانند با بهره گیری از روش های جدید و سیستماتیک و مدل های ریاضی، مسائل تصمیم گیری در سطح واحدهای صنعتی بزرگ را تجزیه و تحلیل نموده و بیشترین رهنمودها را در استفاده از منابع موجود در عملکرد اجزاء تشکیل سیستم ارائه بدهند. البته باید گفت دروس دانشگاهی به صورتی است که یک فارغ التحصیل گرایش تولید صنعتی می تواند به جای فارغ التحصیل گرایش تحلیل سیستم ها فعالیت بکند و یا بالعکس.

وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر

در کلیه گرایش های رشته مهندسی صنایع امکان ادامه تحصیل در سطح کارشناسی ارشد در داخل و یا سطوس بالاتر در داخل و یا خارج از کشور وجود دارد.

رشته های مشابه و نزدیک به این رشته

در هر یک از رشته های مدیریت و اقتصاد دروسی هستند که با رشته مهندسی صنایع مشترک اند. به همین دلیل در م اطع بالاتر جذب فارغالتّحصیلان مهندسی صنایع به شاخههای مختلف مدیریّت و اقتصاد بهتر صورت میگیرد.

” آیا این بهترین روش است؟” این پرسشی است که فکر یک مهندس صنایع را دائماً به خود مشغول میکند تا به این وسیله بهترین راه را برای تولید محصول و حل مسائل و مشکلات یک واحد صنعتی یا خدماتی پیدا کند. در واقع فارغالتحصیل این رشته تلاش میکند تا با یک نگرش سازمان یافته، مسائل و مشکلات کارخانه را تحلیل کرده و به گونهای عمل کند که با حداقل ورودی مواد، حداکثر خروجی را داشته باشد.

مهندسی صنایع

زیرا امکان دارد که طراحان یک واحد صنعتی وقتی مشغول طراحی میشوند به مسائل اقتصادی، افزایش بهره وری و سایر مسائل توجه کافی نداشته باشند، اما یک مهندس صنایع هنگام برنامه ریزی برای اداره کارخانه های که دارای کارگران زیاد و ماشین آلات بسیار است برای مثال به این مسأله توجه میکند که چگونه میتوان بیکاری ماشین آلات را به حداقل رساند و از نیروی انسانی نیز بهترین استفاده را کرد و در ضمن محصول کارخانه کمترین ضایعات را داشته و نگهداری و تعمیرات ماشینآلات نیز به بهترین نحو انجام بگیرد.

این رشته در دوره کارشناسی دارای چهار گرایش تولید صنعتی ، تحلیل سیستمها، تکنولوژی صنعتی و ایمنی صنعتی است . گرایش تولید صنعتی گرایش تولید صنعتی فن بهکارگیری مهارتهای تکنیکی ر اقتصادی و استفاده مؤثر و نظامیافته از نیروی انسانی، زمان، ما شینآلات، ساختمان و مواد به منظور تولید کالا با کیفیت مطلوب میبا شد. در واقع هدم این گرایش تربیت مدیران تولید واحدهای صنعتی است .

موقعیت شغلی در ایران

مهندسی صنایع-این رشته در چند سال اخیر جایگاه خود را یافته است و اکثر مسؤولان و متخصصان نیز به این موضوع واقف شدهاند که جامعه نیاز بسیاری به تخصص فارغالتحصیلان این رشته دارد. چرا که رشته مهندسی صنایع افراد را برای مدیریت پرورش میدهد و بهترین و نزدیکترین رشرته به کارهای مدیریتی و برنامهریزی و اداره امور اسرت و اگر قرار باشرد برای مدیریت بخش تولید یک واحد صنعتی بین مهندس مکانیک، برق و صنایع که دارای شرایط م ساوی هستند، یک نفر را انتخاب کرد، مهندس صنایع اولویت اول را دارد. بنابراین این رشته از نظر بازار کار مشکلی ندارد .

زمینه فعالیتهای مهندسی صنایع

مهندسی صنایع-با پیشرفت و تحول سریع علوم و فنون و پیچیدگی های روز افزودن آن، بالطبع نظام های تولیدی و خدماتی نیز گسترش یافته­اند که در این میان اداره صرحیح و مناسب این گونه واحدها مستلزم بکارگیری فنون علمی و پیشفته جهت پیش بینی مدلسازی، برنامه ریزی، تأمین و تدارک، اجرا و نظارت و ارزیابی نتایج حاصله در راستای وظایف مدیریتی است. بدیهی است که فعالیت هر نظام اعم از تولیدی یا خدماتی با اتکا بر فناوری خاص آن امکان تداوم و اسرتمرار دارد و صم نظر از ماهیت فنی و صنعتی امر، فناوری دارای چهار جزء اصلی است که عبارتند از:

۱- تجهیزات، امکانات تولیدی و خدماتی

۲- مدیریت و سازمان

۳- نیروی انسانی

۴- دانش فنی است .

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع-از آنجا که رشته های مهندسری مرسروم نظیر مهندسی مکانیک، برق، ساختمان وغیره بیشتر به ابعاد فنی صنعت یا موارد ۲و ۴شراره شده در فوق توجه دارند. در فرآیند کسب و کار رقابتی به تنهایی پاسرخگوی مسرائل پیچیده خدمات مهندسی و مدیریتی مدرن امروزی که ب صورت نظام مندتحولات سیاسی، اجتماعی، اقت صادی و باورهای ان سانی را در چرخه حیات نظام های موردتوجه خود لحاظ نمی نمایند نیستند. لذا برای رفع چنین کمبودهایی در قرن حاضر به ویژه طی چند دهه اخیر، رشته جدیدی تحت عنوان مهند سی صنایع با بهره گیری از علوم ریاضی، فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی وفنون مهندسی بوجود آمده است.

با توجه به مراتگ فوق شاید مناسب بود این ر شته با عنوان مهندسی مدیریت معرفی می شد، چرا که کاربردهای آن محدود به صنعت نیست و هر موسسه انتفاعی و غیرانتفاعی با جنبه صنعتی یا خدماتی می تواند از فنون مهندسی صنایع بهره گیرد. مبحث صرم منابع و حصول حداکثر نتیجه از منابع مصرفی چیزی نیست که منحصر به صنعت یا بنگاه خاصی باشد و امروزه با توجه به کمبود ارت اع سطح بهره وری امری ضروری و حیاتی محسوب می شود که نشانگر بستر گسترده برای فعالیت های مهند سی صنایع نفتی می شود .

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع-مهند سی صنایع در حرفه ها و مشاغلی همچون، بانکداری، خدمات مشاوره ای، صنعت بیمه، شرکت های هواپیمایی، کشتیرانی، بیمارستان ها، کارخانجات، کشت و صنعت، خدمات شهری، استادیوم های ورزشی و یا هر مکان دیگری که نیاز به برنامه ریزی، هدایت و مدیریت و ارت ا بهره وری می باشرد کاربرد دارد. برخی از زمینه های کاری مشخص مهندسی صنایع در بازار کسگ و کار عبارتند از: نظام های تولیدی،برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی سازمان،مهندسی لج ستیک،مدیریت تولید، مدیریت مهند سی،مهند سی نظام های کیفیت،مدریت پروژه، مهند سی نظام های بهره وری، طراحی فرآیندها وساختارهای سازمانی، مهندسی مالی و مهندسی ارزش.

سایر کارشناسان مهندسی با گستردگی و تنوع کاری بیشتری با مسایل میدان اجرا همراهی می کند. از یکسو تمرکز تخصصی بر مبانی مهندسی و فنروری داشته، و از سویی بر روش های علمی افزایش بهره وری وکارآیی و تغییر درفنروری نظام های خدماتی و تولیدی با استفاده از ابزارهای مدل سازی، بهینه سازی و شبیه سازی تسلط دارد.

ویژگی بین رشته ای وتنوع توانایی های این ر شته مهند سی که بطور روزافزونی مطلوبیت تخ ص صی می یابد سبگ شده، ظرم سال های اخیر این ر شته جایگاه اجتماعی خویش را از منظر علاقمندان ورود به دانشرگاه های ایران ، از رتبه نهم، به اول و دوم بدل نماید. این حسرن اسرت بال سبگ ورود علایق، ظرایف وتوانایی هایی به این رشته شده که، به شدت باعث توسعه و تحول در آن شده است. در دنیا در حال حاضر فرآیند مشابهی در مورد این رشته در حال رخ دادن است ، به نوعی که می توان سه نوع برخورد اجتماعی متفاوت نسبت به این رشته را مشاهده نمود:

مهندسی صنایع

۱- کاملا سنتی وصرفا در حوزه کارسنجی وبهینه سازی تلاش ها،

۲- متکی به حوزه های ا یجاد ب ه بود با زدودن نارسا یی ها، واسر تفاده هوشر مندانه از ا مکانات،

۳- داستای استفاده از ابزارهای تحلیلی برای دست یابی به قابلیت اطمینان بالاتر.

تحصیل کرده ایرانی این رشته همچون دیگر ن اط دنیا که از توانمندی صنعتی بالاتری برخوردار هستند، به توانایی هایی چون طرس وبرنامه ریزی سخت افزاری ونرم افزاری خرد وکلان امکانات و تجهیزات، ایجاد و هدایت سی ستم های کنترل و تضمین، کنترل پروژه، موجودی و مسایل مالی ، مکانیزم های سنجش کار و زمان، پژوهش های مختلف عملیاتی مجهز است.

از مسایل جزء دنیای اجراء نظیر تخصیص و تسیم کار روزانه افراد، ما شین آلات و تجهیزات و بهبود روش گرفته، تا باز سازی نظام های موجود، ایجاد نظام های اطلاعاتی برای تصمیم گیری های مدیریت، ابعاد اقتصادی و استفاده از ابزارهای ریاضی برای تسهیل در تصمیم گیری ها در حوزه تلاش های این کارشناس قرار می گیرند. او علاوه براینکه در بخش های صنعتی در حرفه خویش فعال است، بسته به طبیعت حرفه ای در اکثر رشته های اجرایی غیرصنعتی ن ش های محوله را به نحو موثری ایفا می کند.

چه کسانی جذب این رشته می شوند:

ابعاد محوری مورد انتظار از متخصص مهندس صنایع:

 1. مهارت ها و فنون مهندسی صنایع نش حیاتی در هر فرآیند بازسازی اقتصادی و اجتماعی دارد را به خدمت گیرد.
 2. طیف قابل ملاحظه ای از بهبود در بهره گیری از منابع مالی ، انسانی، زمانی، و معنوی در دسترس با استفاده از ابزارهای علمی مدل سازی و شبیه سازی را تحقق دهد.
 3. توانایی تدارک سطح هرچه بالاتری از رضایت از خدمات برای مشتریان در حرفه های گوناگون ایجاد کند.
 4. تغییر در میزان راندمان فعالیت های در حال انجام در سرطح کارگاه های اجرایی گوناگون پدید آورد،
 5. بهبود در شرایط عرضه خدمات و ایجاد رفاه بیشتر با ایجاد ارزش افزوده در فعالیت ها و رفع تنگناها و نارسایی ها ایجاد کند.
 6. بهره گیری از فنون بسیار مقدماتی اندازه گیری کار و زمان و روش سنجی تا گونه های بسیار پیشرفته و مدرن مدیریتی توسط کارکنان مدیریت در سطوس مختلف را در دستور کار خود داشته باشد.
 7. ایجاد راهکار در مقابل فشارهای تحمیلی از سوی بازار برای افزایش دادن توانایی های بازار کار در مقابل رقابت های گوناگون روی در روی، شناسایی تقاضاهای جدید و فزاینده مشتری در دستور کار او باشد.
 8. اخذ تدابیر متنوع برای ایجاد ر ضایت،خشنودی و وفاداری در مشتریان گوناگون در حوزه های مختلف ارایه تولید و خدمات در حیطه تلاش های او باشد.
 9. فنون کاهش دادن قیمت ها ضمن حفظ کیفیت و نیز ترجمه کیفیت های جدید مورد انتظار ولی پنهان از سوی مشتریان را به خدمت گیرد.
 10. زمان های کوتاه تر تحویل کالا و خدمات را به اشکال مختلف محقق سازد.
 11. توانایی به خدمت گیری فناوری های جدید روباتیک، طراحی و تولید توسط کامپیوتر، شناسایی خودکار، انبارداری و هدایت خودکار امکانات و تجهیزات در خدمت او باشد.

اصول فکری مهندسی صنایع:

مهندسی صنایع-اساس مهند سی در هر گرای شی با طراحی مبتنی بر اندازه گیری ، محا سبه و تحلیل با ا ستفاده از علوم ریاضی و تجربی شکل میگیرد . بدینسبگ حرفه مهندسی دیدی کاملا فنی و ماشینی دارد که موجگ محدودیت دیدگاه در ابعاد خاص شده و برخی موضوعات مانند یافتن بهترین روشهای مدیریتی و ارتباطات انسانی در دیدگاه محض مهندسی نادیده گرفته میشوند .

گفتهایم که مهندسی صنایع با در بردا شتن نگرش سی ستماتیک و فراگیر ارتباط تخصصهای مختلف و نهاد مدیریت سازمان را ایجاد نموده و امور برنامهریزی ، سازماندهی ، هدایت و نظارت بر امور اجرایی با هماهنگی بیشتری دنبال میگردد . این نگرش استمرار همان سیر تفکر تیلور و همع صران وی میباشد که با تلاش تک تک آنان مجموعه اصول و نگرشهای مدیریت علمی موجودیت یافت .

مهندسی صنایع

مدیریت علمی همان نگرش سنتی مهندسی صنایع است با پیشرفت مدیریت علمی ، مهندسی صنایع با تفکری بر مبنای علوم ریاضی ، فیزیکی ، اجتماعی و اقتصادی در عرصه صنعت و خدمات ظهور کرد که به معنی ایجاد یک تفکر فراگیر و سیستماتیک بود . نگاه مهندسی صنایع به مسائل از زوایا و دیدگاههای مختلف همانند توجه به خروجی و محصول سیستم ، توجه به مشتری و یا نگرش به بهرهوری سازمان قابل طرح و پیگیری میباشد که بر مبنای ا صول فکری ت ریبا یک سانی دنبال میگردد . حال میخواهیم ببینیم اصول فکری مهندسی صنایع بر چه عواملی استوار است :

۱- خلاقیت:

فعالیت اصلی هر مهندس صنایع ارائه طرس برای بهبود سیستمهای جاری و یا طرحی جدید میباشد که این نیازمند خلاقیت و نوع آوری جهت حصول به طرحهای نو و بدیع میباشد . برخورداری از خلاقیت و ابتکار این امکان را به مهندسین صنایع میدهد که به تعمیق دانش خود پرداخته و فرصتی فراهم میشود تا ایدههای جدید و خلاق مطرح گردند.

۲-  تفکر فراگیر:

نگرش سیستماتیک و فراگیر برجسته ترین خصوصیت مهندسی صنایع است و اطلاق مهندسی صنایع و سیستمها به این رشته بی ارتباط با این نگرش نیسرت . نگرش فراگیر موجب میشود مسائل از کل به جز و تعامل اجزا با هم مورد بررسی دقیق قرار گرفته و مدل کاملی از سیستمهای مورد نظر تهیه و مسائل مورد نظر آن به بهترین شکل طرح و بررسی گردد.

۳- رهبری گروه:

هر سیستم طرسریزی شده اگر بدرستی اجرا نشود منتج به نتیجه نخواهد گردید و بنابراین حسن اجرای سیستم طراحی شده یک ضرورت مهم تلقی میشود . آشنایی با کلیت سیستم مورد نظر و نقش اجزا در کارکرد صحیح آن این امکان را فراهم می آورد تا هدایت و رهبری گروه کاری مجری سیستم با انگیزه بیشتری دنبال گردد در واقع علاوه بر طراحی سیستم ، مهندسی صنایع سیستمهای پیادهسازی و اجرا را نیز پیریزی نموده و نقش رهبری گروههای کاری را موثرتر دنبال مینماید .

۴- مدیریت زمان:

انجام کار بدون توجه به ظرف زمانی و تحویل به موقع خروجی مورد نظر سیستم ، ارزش زیادی نمیتواند داشته باشد . امروزه اهمیت زمان و فرصتهای آن با توجه به عرصره تنگاتنگ رقابت اقتصادی برای همگان مبرهن و بدیهیست در این خصوص مهندسی صنایع با درک موضوع ، تکنیکهایی را بکار میگیرد که عامل زمان اجرای اجزای کاری را در تمامی فرایندها مورد توجه قرار میدهد .

۵- ارتقا بهره وری و بهبود مستمر :

اعتقاد به ارتقا بهرهوری و بهبود مستمر یک اصل با ارزش در مهندسی صنایع به شمار می آید . اکتفا به وضعیت فعلی جز در جا زدن نتیجه دیگری نخواهد داشت لذا مهندسی صنایع با پذیرش این مطلب که سطح دانش و مهارتها یک مقوله نسبی است، سعی در افزایش بهره وری و بهبود وضعیت کاری نموده و تلاش می نماید امور کاری مداوما اثربخشتر و کاراتر گردند . نگرش بهبود مستمر این امکان را میدهد که هر روز به فکر ارتقایی هر چند جزئی باشیم .

۶- یادگیری:

یادگیری فرایندیست که نمیتوان بر آن حد و مرزی تعیین نمود . مهندسی صنایع به منظور مطالعه و پیگیری مسائل همواره بر این نکته توجه دارد که هر مورد را ، منحصر به فرد بررسی نماید و جهت شناخت آن فرض بر این است که از تصورات ذهنی دوری نموده و سعی بر کشف واقعیتهای حاکم بر اجزا و کل سیستم میباشد . لذا عدم وجود تعصب خاص به ماهیت فنی امور موجب میگردد تا ذهنیت کنجکاو برای کشف حقایق نهفته در پدیده ها تقویت شود ، مهندسی صنایع با ذهنی بسته و خموده به سختی میتواند راه حلهای ابتکاری و راهگشا برای مسائل موردنظر ارائه نماید.

نقش متمایز مهندسی صنایع در ایران کنونی:

عواملی وجود دارند که نقشهای جدیدی برای مهندسی صنایع در ایران امروز موجب میشوند .در کشور ما حیطه فعالیت و مسولیت بسیاری از مهندسین فراتر از چارچوب وظایفی است که به طور متداول در سایر کشورها برای آنان ترسیم گردیده  مدیریت سطوح بالا و میانی بسیاری از کارخانجات و صنایع و همچنین بسیاری از سازمانهای بزرگ خدماتی ، بازرگانی و حتی فرهنگی به مهندسین محول شده است ،

درحالیکه در سایر نقاط دنیا اینگونه مسولیتها عموما به مدیران حرفهای که تحصیلات ویژه مدیریت دارند واگذار میگردد . در آمریکا و در طی چند دهه اخیر واگذاری مدیریت رده بالا به مدیران مالی و حقوقی روندی صعودی داشته ا ست . اما دلایل وجود این ن ص در ک شور ما چی ست ؟ شاید بتوان به طور اجمال در دو بعد ذیل به این دلایل پاسخ داد :

مهندسی صنایع

الف – با توجه به و ضعیت موجود ایران ، مهندسین بیشترین قابلیت را برای مدیریت کارا و موثر از خود نشان داده­اند که خود معلول عواملی میباشد از قبیل آنکه دانشجویانی که رتبه های بهتری حاصل نموده اند ترجیح میدهند تا در رشته های مهندسی تحصیل نمایند لازم به ذکر است که این پدیده ، خود معلول ساختار نامناسب آموزشی کشورمان میباشد که در نتیجه آن به رشته های پراهمیتی چون مدیریت ، اقبال کمتری میشود .

ب- در اکثر موارد ، تکنولوژی از خارج کشور خریداری میشود و این موجب میگردد تا نقش واقعی مهندسین کمی تحت تاثیر قرار گیرد . به دلیل محدودیت امکانات ، نیروی مهندسین عمدتا در جهت توسعه و طراحی تکنولوژی مصرف نگردیده است و این موضوع نیز عاملی بوده تا خلاقیت آنان درجهت حل مشکلات و تصمیمگیریهای استراتژیک و عملیاتی و سیاستگذاریهای مدیریتی به کار گرفته شود .

مهندسی صنایع-اگرچه مهندسین جوان این نوع مسائل را پیش پاافتاده تلقی مینمایند و انتظار دارند تا از تخصص خود در جهت حل مسائل پیچیده زمینه کاری خود اسرتفاده نمایند اما پس از مدتی اهمیت و همچنین پیچیدگی اینگونه تصمیم­گیریها را درک مینمایند و با توجه به زمینه های فکری و تجربیات کافی که در زمینه تحلیل مسائل ریاضی دارند، راه حلهای مناسبی نیز برای این امور پیدا میکنند ، اگر چه روشهای تصمیم­گیری و برخورد با این مسائل را نیاموخته اند .

مهندسی صنایع

در این رابطه جایگاه مهندسی صنایع با دیگران متفاوت است . در حل مسائل و تصمیم­گیریهای یک کارخانه ، مهندسین صنایع نه تنها آموزشهای مناسب دیده­اند ، بلکه با مفاهیم برنامه­ریزی و بهینه سازی سیستمها نیز آشنایی کامل دارند لذا روشهای برخورد با آنها را تا حد زیادی میدانند ، درحالیکه سرایر مهندسین تنها از اطلاعات عمومی و روشهای کلی تجزیه و تحلیل استفاده مینمایند .

از سوی دیگر ، با تغییر حرکت اقتصادی کشور در جهت اقتصاد غیرمتمرکز آزاد ، نقش مهندسین صنایع بسیار حساس تر گردید پیش از آن ، با توجه به قیمت ارز و یارانه سنگینی که دولت در اختیار کارخانجات مینهاد و همچنین کمبود کالا و عدم وجود رقابت ، مساله کارایی و کیفیت نمیتوانست مطرح باشرد و لذا مهمترین عامل موفقیت یک کارخانه بستگی به سهمیه ارزی داشت که از دولت دریافت مینمود . با تغییر شرایط اقتصادی و حذف یا کاهش یارانه ، مشکلات جدید صنایع جلوه گر شدند .

مهندسی صنایع

بسیاری از صنایع قادر نیستند محصولات خود را به فروش برسانند و برخی حتی از ادامه حیات خود اطمینان ندارند . تقریبا تمامی صنایع راه نجات خود را در باز سازی ما شین آلات و تجهیزات میدانند و این درحالی ست که امکان چنین سرمایه گذاری سنگینی در همه موارد وجود ندارد و از سوی دیگر نیز ضریب بهره دستگاه های موجود پایین است .

اگرچه خرید برخی ماشین آلات برای واحدها ضروریست اما هدم مسلم صنایع ما بایستی افزایش کارایی و بالابردن بهره وری امکانات موجود باشد و بی­شک محور چنین سیاستی مهندسین صنایع خواهند بود . بدین منظور لازم است ابتدا با طراحی و ایجاد سیستمهای اطلاعاتی مشکلات را شناسایی نمود و سپس به برنامه ریزی در جهت افزایش کارایی و ارتقای کیفیت پرداخت . ورود تکنولوژی خارجی نقطه ضعف نیست به شرط آنکه پس از خرید درمورد روشهای تولید و کارایی آنها در داخل کشور فعال بود و این از وظایف خطیر مهندسی صنایع در ایران میباشد .

مهندسی صنایع مهندسی صنایع

درسهای این رشته در طول تحصیل

دروس مشترک در گرایشهای مختلف مهندسی صنایع :

مهندسی صنایع-ریاضی، معادلاتدیفران سیل، برنامه نویسی کامپیوتر، محاسبات عددی، فیزیک ، شیمی عمومی ، مبانی مهندسی برق ، اقتصاد مهندسی، نقشه کشی صنعتی ، استاتیک، مقاومت مصالح، علم مواد، اقتصاد عمومی ، اصول حسابداری و هزینه یابی، ارزیابی کار و زمان، طرح ریزی واحدهای صنعتی، برنامه ریزی و کنترل تولید، موجودی­ها ، کنترل پروژه، کنترل کیفیت آماری، تحقیق در عملیات ، روش های تولید ، تئوری احتمالات و کاربردهای آن، آمار مهندسی، آزمایشگاه اندازه گیری دقیق، کارگاه ماشین ابزار ، کارگاه عمومی جوش، کارگاه ریخته گری .

گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها تا حدودی جنبه نرم افزاری دارد و بیشتر به ارائه راهکار سیستماتیک میپردازد. در واقع هدف این گرایش تربیت کارشناسانی است که بتوانند با بهره گیری از روش های جدید و سیستماتیک و مدلهای ریاضی مسائل واحدهای صنعتی بزرگ را تجزیه و تحلیل نموده و بیشترین رهنمودها را برای استفاده از منابع موجود در عملکرد اجزاء تشکیل سیستم ارائه بدهند .

دروس تخصصی گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها :

زبان تخصصی، برنامهریزی حمل و ن ل، اصول شبیه سازی، تحلیل سیستمها، کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع، پروژه پایانی، اصول مدیریت و تئوری سازمان، کارآموزی، سیستمهای اطلاعاتی و کنترل مدیریت

گرایش تکنولوژی صنعتی

گرایش تکنولوژی صنعتی نسبت به گرایشهای تولید صنعتی و تحلیل سیستم ها فنی تر بوده و به مهندسی مکانیک نزدیکتر میباشد. هدف این گرایش تربیت تکنولوژیستهای کارخانه است

دروس تخصصی گرایش تکنولوژی صنعتی :

ماشین های افزار ، قید و بندها )جیک و فیکسچر(، طراحی قالگ ، کنترل عددی، مونتاژ مکانیکی، عملیات حرارتی، زبان تخصصی، پروژه .

گرایش ایمنی

صنعتی گرایش ایمنی صنعتی به مسائل مشکلساز در صنعت از لحاظ ایمنی میپردازد یعنی تلاش میکند تا با اجرای دستورالعملها از خطرات احتمالی جلوگیری کند و در صورت بروز مشکل یا خطری، راهی برای رفع آن پیدا نماید. از جمله این مسائل میتوان به کوره ها یا آلودگی هوا اشاره نمود .

دروس تخصصی گرایش ایمنی :

ایمنی در برق، اعلام و اطفاء حریق، دیگها و ظروف تحت فشار، عوامل شیمیایی محیط کار، عوامل فیزیکی محیط کار، حفاظت صنعتی )ایمنی صنعتی(، مهندسی احتراق، گازرسانی.

 

جهت دریافت مشاوره و برنامه ریزی با شماره های

۵۰ ۹۰ ۱۹۷ – ۰۹۱۲

۳۰ ۴۰ ۲۵ ۴۴ – ۰۲۱

۱۳ ۱۳ ۴۳ ۴۴ – ۰۲۱

تماس بگیرید یا عبارت { مشاوره،برنامه ریزی } را به شماره ۰۹۱۲۱۹۷۵۰۹۰ پیامک کنید

حتما در فضای مجازی ما را دنبال کنید و از خدمات رایگان ما مانند جزوات رایگان رتبه های برتر ، نمونه سوالات امتحانی ، مشاوره و برنامه ریزی ، تدریس ها ، اخبارکنکور و … بصورت کاملا رایگان بهره مند شوید . جهت عضویت در کانال و پیجکنکور آسان است ، کلمه { کانال،پیج } را به شماره  ۰۹۱۲۱۹۷۵۰۹۰ پیامک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.