اهمیت مرور و روش صحیح مرور

مرور مطالب در طول سال تحصیلی…. بحث مرور کاملاً از بحث جمع بندی جدا است. به یاد داشته باشید پیش شرط مرور آن است که شما مطالب را قبلا به خوبی یاد گرفته باشید. تفاوت مرور و جمع بندی مثل تفاوت چک کردن لیست خرید و خود خرید است: در هنگام مرور در واقع شما […]