برنامه ریزی تابستان

برنامه ریزی ویژه تابستان

برنامه ریزی تابستان برنامه ریزی تابستان – در سال های قبل تجربه نشان داده که دانش آموزانی که تابستان خود را به خوبی پشت سر گذاشته اند نتیجه ی خیلی بهتری را گرفته اند. ما هم به دلیل این اهمیت زیاد تلاش کردیم که این اهمیت را که از تجربه ی چندین ساله ی خودمون […]