تدریس های پایه ی یازدهم امیر مسعودی

تدریس های پایه ی یازدهم امیر مسعودی

تدریس های پایه ی یازدهم امیر مسعودی تدریس های پایه ی یازدهم امیر مسعودی – هنگامی که پایه یازدهم را برای کنکور می خوانید فقط اینکه به صورت تشریحی این مباحث را یاد بگیرید، کافی نخواهد بود. دانش آموزی که برای کنکور درس می خواند یک سری نکات را باید مد نظر قرار دهد. به […]