خداحافظ کنکور که میگفتن این بود( کنکور آسان است )

خداحافظ کنکور که میگفتن این بود

خداحافظ کنکور که میگفتن این بود خداحافظ کنکور که میگفتن این بود – چقدر زیاد بودن دانش آموزهایی که با جمله ( خداحافظ کنکور ) و موج تبلیغاتی که درباره حذف کنکور ایجاد شده بود، دست از درس خوندن و تست زدن کشیده بودن. ماکه از همون اول گفتیم رشته های پرمخاطب و اصلی بین […]