جمع بندی کنکور

http://konkourestan.ir/?p=2621&preview=true

 با نزدیک شدن به روزای نزدیک به کنکور روش های جمع بندی بیشتر از گذشته اهمیت پیدا کرده است. این جمع بندی کنکور برای همه‌ی کنکوری‌ها وجود دارد و نمی توان آن را از برنامه ریزی دانش آموزان حذف کرد و کنار گذاشت . قرار دادن زمانی خاص به جمع بندی باعث میشود تا مغز شم […]