انتشارات گیلنا

نقش کنکور در زندگی

کنکور همه زندگی نیست

کنکور همة زندگی نیست کنکور همه زندگی نیست کنکور همه زندگی نیست بسیاری از دانش آموزان کنکوری و والدینشان کنکور را مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر آینده و سرنوشت خود می‌دانند. این در حالی است که چنین تفکری ریشه‌ی منطقی ندارد و بزرگ‌نمایی این موضوع و ارتباط ...

تـــمـاس