پایه دهم و کنکور

پایه دهم

بسیاری از مشاورین و مدرسین معتقدند که دانش آموزانی که هدف دارند حتما باید از پایه های پایین تری به مطالعه هدفمند و برنامه ریزی شده بپردازند و از این رو  پایه دهم و کنکور ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند . دانش آموزانی که وارد پایه دهم میشوند با کتاب های جدیدی مانند زیست ، […]